Uzasadnienie obniżenia dodatku motywacyjnego
w wysokości 43 zł oraz w decyzji o przyznaniu dodatku motywacyjnego za okres od 1.09.2009r.. Natomiast dodatek drugiego stopnia - w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.Za ustalenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz ustalenie jego wysokości odpowiada organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego.Dyrektor szkoły nie ma kompetencji do przyznawania dodatku motywacyjnego, tak samo jak nie odpowiada on za wynagrodzenie nauczyciela.. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy, tzn. w szczególnych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć.. Dodatek motywacyjny przyznaje si ę w wysoko ści nie wy ższej niż 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z najwy ższym poziomem wykształcenia.. Szkoła jednak ponownie przelała pieniądze na moje konto osobiste.. Byłam u Pani dyrektor szkoły z zapytaniem, dlaczego obniżono mi tak drastycznie dodatek motywacyjny?. Wystosowałem pismo do dyrektora szkoły z informacją, że zrzekam się dodatku motywacyjnego, i zwróciłem przyznaną kwotę.. Dodatek motywacyjny będzie również obniżany na czas przebywania .Dyrektor szkoły przyznaje dodatek motywacyjny, kierując się ogólnymi warunkami przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego oraz regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący na podstawie art. 30 ust..

Mój kolega dostał 0% dodatku motywacyjnego w szkole.

Dokładnie do dodatku uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.. Przekazuje on jedynie informację o nauczycielach i ich osiągnięciach .1. zarzut niesłusznego obniżenia dodatku motywacyjnego, 2. niezgodne z regulaminem przyznanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dofinansowanie wypoczynku, zakup szkieł do okularów, 3. dyskryminujący przydział czynności, w szczególności powoływanie do komisjiRegulacje dotyczące warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz .- Oświadczam, że w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu pani D.. Dyrektor powinien uzasadnić wysokość przydzielonego dodatku jako składnika wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel zwróci się z takim wnioskiem (przepisy nie wymagają uzasadniania .Pisemne uzasadnienie przyznania dodatku motywacyjnego..

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do dodatku motywacyjnego?

Dodatek zamiast emerytury.. Zakaz realizacji godzin doraźnych zastępstw przez dyrektorów - czy zgodny z prawem.Zgodnie z § 9 tegoż dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy (zasadniczo na semestry).. 8, pkt 10 dodatek motywacyjny można obniżyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach.. Natomiast dodatek drugiego stopnia - w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.dodatek motywacyjny a zasilek chorobowy - napisał w ZUS i Płace: WitamMam pytanie do MiraskaDo podstawy zasilku chorobowego przyjeto dodatek motywacyjny,ktory był przyznany pracownikowi do okreslonego terminu,podstawę chorobowego ustalono przed terminem ustania pracownikowi dodatku i dlatego wliczono go do podstawy.Podstawe wzieto za m-c wrzesien (nauczyciel zacząl od wrzesnia)2010 r tj .Dodatek funkcyjny jest związany z powierzeniem nauczycielowi stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły..

Do chwili obecnej nie otrzymałam uzasadnienia obniżenia dodatku motywacyjnego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - organ prowadzący szkołę .Jestem nauczycielem.. Otrzymałem dodatek motywacyjny, którego nie akceptuję.. 3, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby.. W następnym okresie dodatek motywacyjny jest przydzielany ponownie, po dokonaniu oceny spełnienia przez nauczyciela warunków przewidzianych regulaminem.. Warunki przyznawania dodatku oraz wysokość stawek określa regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnegoZgodnie z art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.. W przypadku pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, kwoty dodatku funkcyjnego przyznawane są w wysokości od 40 do 250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.Ponadto zgodnie ze wspomnianym regulaminem par..

O. dodatku motywacyjnego za okres od 1.03.2009r.

Dodatek jest wypłacany nauczycielom z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.Bardzo proszę o uzasadnienie odpowiedzi.. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby.. Przyznaje go dyrektor szkoły, a dla dyrektora Prezydent Miasta.. Patryk Kuzior.. Dodatek motywacyjny przyznaje si ę nauczycielowi, na czas okre ślony, nie krótszy ni ż miesi ąc i nie dłu ższy ni ż 3 miesi ące.. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny .Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego wysokość nie została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących.. realizacji zadań służbowych lub znacznego obniżenia efektywności służby.. Dodatek motywacyjny jest dla danej placówki proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.Określony czas obowiązywania przyznawania dodatku 30% upływał z dniem 30.04, a ja informację otrzymałam w dniu 6.05.. Data publikacji: 20 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Dotyczy to dyrektora, który ma przyznany dodatek motywacyjny na okres sześciu miesięcy w wysokości 40% i dwa tygodnie przed upływem tego okresu otrzymał informację o przyznaniu dodatku motywacyjnego na następny okres, ale w wysokości 30%.3.. Podsumowując prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie tej decyzji, która jest krzywdząca i upokarzająca dla Dyrektora szkoły, w której uczą się nasze dzieci.Dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy.. Katalog nagród jest otwarty, a rodzaj nagrody zależy przede wszystkim od zaangażowania pracownika w .Dodatek motywacyjny nie zależy od zgody nauczyciela>> W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2010 r., Lex-R-0911/4/2010 podkreśla się, że cofnięcie lub obniżenie czy zawieszenie wypłaty dodatku musi być zgodne z przepisami prawa pracy.. Przeprowadzona kontrola kuratorium pól roku temu - ocena wyróżniająca, dwa miesiące temu.Obniżenie dodatku motywacyjnego.. 6 Karty Nauczyciela, określającego wysokość stawki oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.Zdalne nauczanie ponownie doprowadzi do obniżenia wynagrodzeń dla pracowników oświaty - biznes.interia.pl - Na osłodę część nauczycieli, którzy nie osiągnęli tzw. średnich ustawowych .Ma to obniżyć koszty, o co wnioskowała od dawna OSP.. w wysokości 89 zł jako podstawę prawną niesłusznie wskazano przepis §11 pkt 1 i 4 uchwały Rady .Wnioski, Wzory dokumentów .. Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1Ma to obniżyć koszty, o co wnioskowała od dawna OSP.. Czy pracodawca może bez wcześniejszej informacji .dodatek motywacyjny - napisał w Praca: CYTAT(b321)Bardzo proszę o odpowiedz!. Dodatek motywacyjny przyznany na okres od 1 września do 31 grudnia z kwoty 460 zł, został zmniejszony do kwoty 200 zł.. Tymczasem organ prowadzący szkołę ma jedynie kompetencje do ustalania .Czy burmistrz może bez wypowiedzenia warunków płacy obniżyć dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny?. 4.Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o wynagradzaniu w jednostkach samorządu.. Częstotliwość wypłaty dodatku motywacyjnego wynika z przepisów Karty Nauczyciela - art. 39 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt