Wnioski z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
Plan nadzoru powstał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a także: wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym:W rekomendacjach uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej, jeżeli były przeprowadzone.. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany opracować na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego.Plan nadzoru powinien uwzględnić po pierwsze wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, po drugie podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym .Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019Protokół Rady Pedagogicznej: Protokół z zapoznania z pisemnym projektem oceny pracy nauczyciela: Przykład oferty SORE: Przykładowy arkusz kontroli: Przykładowy protokół z kontroli: Strategia działań przedszkola w zakresie profilaktyki: Tygodniowy zapis w dzienniku: Wniosek o dopuszczenie do użytku programu językaPrzedszkole nr 5 w Sokółce 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w Sokółce Nadzór pedagogiczny obejmował formy wynikające z planu nadzoru:1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust..

4.Wnioski z nadzoru pedagogicznego .

Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania.. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie od 1marca do 15 kwietniaprogram wychowawczy przedszkola, kontrola zarządcza, regulamin szkolny, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, plan kontroli zarządczej, wicedyrektor przedszkola, nowy nadzór pedagogiczny, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu podstawowej, portal .Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Strona 4 z 9 a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - w zakresie wymagań: − „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się",ocena pracy nauczyciela, dyrektor przedszkola, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, wnioski z nadzoru pedagogicznego, nadzor pedagogiczny, rozporządzenie men w sprawie nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, plan wychowawczy przedszkola, dokumenty przedszkola, forum nadzór .Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019: w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019 (23kB) 5. z 2009 r.Nadzór pedagogiczny sprawowany był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2015 r., poz. 1270), w oparciu o Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017.Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust..

Projekt i wykonanie Media ISQ - Projektowanie Stron Internetowych.Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.

„ W nauczaniu zdalnym - Praca indywidualna z uczniem w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.(Dz.. Dostosować organizację pracy w tym procesy kształcenia do nowego ustroju szkolnego, systematyczne monitorować realizację PP.. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną na kolejny rok planować z uwzględnieniem nowych diagnoz uczniówSposoby wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015-2016.. Pozyskać informacje o oczekiwaniach rodziców i uwzględnić w koncepcji pracy przedszkola.Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.. Kontynuować działania zaplanowane w Planach Pracy w tym Planie Rozwoju Szkoły.. Przestrzeganie praw dziecka i norm społecznych.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.. Ocena stopnia zaangażowania rodziców w tworzenie koncepcji pracy przedszkola oraz spójności programów wychowania przedszkolnego z ww.. „Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3".. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.Wnioski do realizacji .. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).ROK SZKOLNY 2017/2018..

W przedszkolu podejmuje się działania wynikające z nadzoru pedagogicznego, które służą rozwojowi dzieci, nauczycieli i rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2018/19Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 1.. Uchwała nr 23/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 12.12.2017r.. Wszystkie zadania przewidziane w planie zostały zrealizowane.. Systematycznie prowadzić ocenę efektywności kształcenia z wykorzystaniem techniki pomiaru dydaktycznego w bieżącej pracy oraz wniosków, w szczególności poprzez zmianę planów .W.. R. Przeprowadzać każdego roku kontrole stałe w zakresie poprawności organizacjiOpracowano w oparciu o: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019: Należy utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym; Kontynuacja współpracy z rodzicami , poszukiwanie nowych form.. koncepcją:Przepis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi uszczegółowienie powyższego przepisu.. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia.Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego; ..

Wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym były zrealizowane od początku bieżącego roku szkolnego.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie odznaczeniaOgólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, program wychowawczy.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019: w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu doradztwa zawodowego : Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019 (24kB) 6.Wspomaganie nauczycieli w przedszkolu odbyło się przez: organizację szkoleń Rady Pedagogicznej, organizacje szkolenia w ramach współpracy z PPP.. Dokumentacja wycieczek jest prowadzona właściwie, zgodnie z nowym rozporządzeniem.. W przedszkolu podejmuje się działania wynikające z nadzoru pedagogicznego, które służą rozwojowi dzieci, nauczycieli i rodziców.W ZAKRESIE EWALUACJI (60% - ewaluacje problemowe, 40% ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju";Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym1 Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w I semestrze roku szkolnego / r. 1.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Podać podstawę prawną, czyli § 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.prowadzenie koleżeńskich spotkań problemowe (spotkania w małych zespołach w celu rozwiązania konkretnego problemu) Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2014/2015.. Uchwała nr 24/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 12.12.2017r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt