Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań osp 2019
walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za rok 201__ na terenie działania Oddziału Gminnego/ Miejsko-Gminnego/ Miejskiego/* Związku OSP RPInformacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Zamość za 2018 rok.. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych.Po przeprowadzeniu na terenie gminy walnych zebrań we wszystkich OSP, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP do dnia 14 kwietnia 2019 r. powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP" na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań.Po przeprowadzeniu na terenie gminy walnych zebrań we wszystkich OSP, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w terminie dwóch tygodni po zakończeniu zebrań - nie później niż do dnia 14 kwietnia 2020 r. - powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań .RP - dh Tadeusza Olszowskiego do złożenia informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych za rok 2019 do ZOW ZOSP RP w Krakowie i do wprowadzenia informacji do internetowego „Systemu OSP" ZG ZOSP RP.. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej; Zał.. Prezes ZOPZOSP RP w Bochni4.. Można na nich tylko uzupełnić składy zarządów tj. wybrać .Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego, ( 1 str.) Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.) Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP, (1 str.) Wykaz zmian w Statucie OSP , (1 str.) Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (3 str) Wszystkie druki spakowane .Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP..

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań dla oddziałów gminnych 14.

Przyjęcie przez OZ PZD zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za ubiegły rok i zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na rok bieżący i przekazanie ich do KR PZD.Ważniejsze problemy omawiane podczas zebrań OSP wymagające rozwiązania na szczeblu wojewódzkim lub krajowym (podać problemy i sposób realizacji): _____ SEKRETARZ PREZES (imię, nazwisko i podpis) (imię, nazwisko i podpis)Po odbyciu walnych zebrań na terenie gminy, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP do dnia 14 kwietnia 2018 r. powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP" na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań.Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za rok 200. z terenu działania Oddziału Gminnego/Miejskiego ZOSP RPPo przeprowadzeniu na terenie gminy walnych zebrań we wszystkich OSP, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w terminie dwóch tygodni po zakończeniu zebrań - nie później niż do dnia 14 kwietnia 2020 r. - powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych .Na podstawie informacji z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP wprowadzonych do programu „System OSP" przez zarządy wszystkich oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w ciągu 21. dni po odbyciu tych zebrań wypełnia „Informację zbiorczą z przebiegu walnych .Plan działalności OSP..

Podjęcie uchwały w sprawie oceny przebiegu walnych zebrań.

Przypominamy, że zebrania w OSP mają charakter sprawozdawczy.. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego .Wytyczne.. Uchwała .Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu za rok 2014.. W zebraniach .Słuchaj.. (3 str.) Druki uzupełniające- Wprowadzenie - dotyczy podstawowych informacji o OSP - Informacja dodatkowa - informacje uzupełniające do bilansu, które OSP podają wg swojej specyfiki; Zał.. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. W dniach od 4 stycznia do 23 lutego 2019 roku odbyły się zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP na terenie Gminy Zamość.. Następnie na szczeblu powiatowym w systemie elektronicznym powinna być wprowadzona „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych" w terminie 21 dni po odbyciu zebrań na terenie powiatu.. na terenie województwa lubuskiego.. W dniach od 18 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Ludwinowie, Łaziskach, Mistowie, Moczydłach oraz w Wiśniewie.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz..

Przekazanie do Krajowej Rady PZD sprawozdania z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych.

Wzorcowy projekt statusu OSP.. Kampania walnych zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2019 na terenie gminy Jakubów dobiegła końca.. OSP: Kampania sprawozdawcza za 2013 rok Ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która potrwa do końca marca br. Walne zebranie jest przywilejem ale również obowiązkiem każdego druha z 16,5 tys działających OSP w Polsce.kampania walnych zebraŃ sprawozdawczych w osp za 2017 r. Na podstawie statutu Związku OSP RP, statutów OSP, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie w terminie od 1 stycznia do 28 lutego na terenie działania Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ulanie-Majoracie została przeprowadzona kampania zebrań sprawozdawczych .Zgodnie z Harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach w dniu 12 grudnia 2019 roku, w okresie od 04.01.2020 r. do 26.01.2020 r. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czastary odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze.Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań (sprawozdawczych) sprawozdawczo-wyborczych * w ochotniczych strażach pożarnych za rok 200__ na terenie działania .Przypominamy, że zgodnie ze wskazówkami programowo-organizacyjnymi do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku, po odbyciu zebrań na terenie gminy, każdy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP do dnia 14 kwietnia powinien przekazać do Zarządu Oddziału Powiatowego Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP wraz z protokółami z walnych zebrań..

(4 str.) Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych/ sprawozdawczo - wyborczych w OSP.

Print.OSP: Kampania sprawozdawcza za 2013 rok .. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (gmina) Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (powiat) Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (województwo) Protokół walnego zebrania sprawozdawczego.. (2 str.) Informacja o przebiegu zjazdu oddziału gminnego/ miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP.. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej, (2 str.) Zał.. Informację zbiorczą należy przesłać do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RPO godzinie 18.00 odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu.W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paszowice zakończono cykl zebrań sprawozdawczych za 2018 rok.. Rozwinięcie tego znajduje się w uzasadnieniu powyżej powołanej uchwały.. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP 13.. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań dla oddziałów powiatowych 15.z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za rok 200__ z terenu działania Oddziału Powiatowego ZOSP RP.. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu OSP 12..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt