Likwidacja zakładu pracy poniżej 20 pracowników a odprawa
I w przypadku firm zatrudniających do 20 pracowników mają .likwidacja stanowiska w firmie zatrudniającej mniej niż 20 pracowników - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam czy jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób i likwiduje stanowisko pracy, w świadectwie pracy wystarczy dokonać zapisu: rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art.30 parag.1 pkt 2 k.p.)- likwidacja stanowiska (z przyczyn niedotyczących .Czego może oczekiwać pracownik.. Wysokość takiej odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.. Jeśli zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 pracowników, w przypadku likwidacji stosuje się art. 411 k.p. oraz ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.. Przepisy te stosuje się tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.Pracownik może liczyć na odprawę, jeżeli jest zatrudniony w zakładzie pracy, który liczy co najmniej 20 pracowników.. Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, że warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz utracenie zatrudnienia z winy pracodawcy.Jak już pisałam w ww.. W moim przypadku w zakładzie w marcu było zatrudnionych 20 pracowników.Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po jego stronie, a więc m. in..

dotyczy to likwidacji zakładu pracy lub upadłości firmy.

Zostały przejęte 4 etaty, każdy z .Zatrudnianie powyżej 20 pracowników.. Witam!. nr 90, poz. 844 z późn.. zm.).Inaczej ma się sprawa w przypadku zatrudnienia większej liczby pracowników, przekraczającej 20 osób.. W zakładzie pracy zatrudniającym mniej niż 20 pracowników, likwidacja stanowiska pracy regulowana jest przepisami Kodeksu Pracy, dotyczącymi rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem.. W sytuacji, w której pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, odprawa przysługuje jedynie wtedy .Te z kolei wiążą się z likwidacją wybranych stanowisk pracy.. W sytuacji likwidacji zakładu pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków, m.in. pracodawca powinien zadbać o zabezpieczenie dokumentacji osobowej i pła­cowej dotyczącej pracowników oraz wypłacić zwalnianym pracownikom odprawy z tytułu zwolnień grupowych.Do grupy zwolnień indywidualnych, w których przysługuje prawo do odprawy, należą również sytuacje pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorstwa.. Chyba że skutki tej zmiany wyjątkowo .Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy..

Jednak ostatni zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 osób.

Pracownik otrzymuje to świadczenie niezależnie od tego, czy zdecydował się na umowę za porozumieniem stron, czy też otrzymał wypowiedzenie.znaczenie dla pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników (zastosowanie tu znajduje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).. Pracuję w sklepie obuwniczym 6 dni w tygodniu: 5 dni po 8 godzin, a w sobotę 5.. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy.. Nie mają tutaj bowiem zastosowania przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Sytuację prawną pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa reguluje art. 41 1 k.p. i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.. Sytuacja wygląda następująco: sp.. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.Zatrudnianie do 20 pracowników.. Natomiast jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników to w tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych - Dz.Temat: Likwidacja zakładu pracy a prawo do odprawy Witam, mam pytanie dotyczące przyczyn likwidacji zakładu pracy i ich związku z ewentualną odprawą dla zwalnianego pracownika..

Kiedy przysługuje odprawa za zwolnienie.

Odprawa i godziny nadliczbowe.. Nie każda zwalniana osoba znajduje się w .Likwidacja lub ogłoszenie upadłości pracodawcy samo w sobie nie stanowi powodu do rozwiązania umowy o pracę.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 marca 2003r.. W tej sytuacji zastosowanie ma ustawa, na podstawie której pracownikom przysługuje odprawa pieniężna.. Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.Pracownik otrzymuje świadczenie bez względu na to, czy jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem (art.8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).. Co więcej, Sąd Najwyższy w wyroku z 5 września 2001 r.Jeśli w tym momencie będzie tylko 19 pracowników, to odprawa się nie należy.". z o.o., zakład pracy powyżej 20 pracowników jest aktualnie w likwidacji.Pani firma jako pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazuje w odrębnym zaświadczeniu..

Zatem moim zdaniem odprawa się Pani należy."

artykule, odprawa należy się tylko wtedy, gdy zatrudniasz co najmniej 20 pracowników.. Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?. Tego typu ułatwienia w rozstaniu z personelem pracodawca wprowadzić może jedynie, gdy ogłosi upadłość obejmującą likwidację majątku.Pracownik, który rozwiąże umowę po przejęciu jego zakładu - w całości lub w części - przez nowego pracodawcę, nie ma prawa do odprawy.. Następne przyczyny zwolnień i co za tym idzie, nabycie prawa do otrzymania odprawy przez zwalnianego pracownika stanowią ogłoszenie upadłości albo likwidacji zakładu pracy.. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r.Od 19 lat pracowałem dla tych samych pracodawców, będąc jednak 8 razy przenoszonym z jednego zakładu do drugiego, zakłady te zatrudniały zawsze więcej niż 20 osób.. Niestety zadłużenie finansowe zmusiło go do oddania dzierżawy, zawieszenia działalności a tym samym zwolnienia pracowników.. nr 90, poz. 844 z późn.. Należy jednak pamiętać, że wskazana liczba zatrudnionych dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy i nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku.. Pracodawca nie może też ze w zględu na likwidację przedsiębiorstwa pozbawić pracownika praw do przysługującej mu odprawy ani ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.. Nadal istnieje przedostatnia firma, w której pracowałem, zatrudniając około 200 osób, w KRS wszystkich zakładów widnieją ci sami wspólnicy.Likwidacja zakładu pracy a odprawa Jeśli w firmie zatrudnionych jest więcej niż 20 osób, a pracodawca ogłasza likwidację zakładu, wówczas ma obowiązek przyznania odpraw .. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna.. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i chce rozwiązać umowę o pracę z pracownikami z przyczyn ekonomicznych, to wówczas rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, a dotyczących właśnie pracodawcy.. Jeśli zatrudniasz mniejszą liczbę pracowników, to ta ustawa w ogóle Cię nie dotyczy i odprawy wypłacać nie musisz.Dodano 2012-10-18 15:00 przez komarek31.. - „Witam.. W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zatrudnionym może przysługiwać odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników .Likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy.. Pracodawca daje nam 1 wolną sobotę w miesiącu (np. we wrześniu 2012 przepracowałam 4 soboty, a wolną miałam tylko 1 sobotę).Likwidacja zakładu pracy a odprawy .. Witam serdecznie, Sytuacja: Zakład pracy X został przejęty wraz z pracownikami przez prywatnego przedsiębiorcę.. Liczy się liczba osób zatrudnianych w chwili wręczenia wypowiedzenia, a nie chwili rozwiązania umowy o pracę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt