Badanie trzeźwości pracownika 2020
Zgodnie z art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan trzeźwości pracownika można sprawdzać tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:Podstawy prawne kontroli trzeźwości pracownika zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (obecnie t.j.. Nie wolno zmuszać kogoś, nie mając do tego uzasadnionej decyzji, by poddał się badaniu.Zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa zaś art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Odmówienie przez pracownika poddania się takiemu badaniu uznaje się za przyznanie się do stawianego mu zarzutu bycia nietrzeźwym.Na pracodawcy spoczywa obowiązek nie dopuszczenia do pracy osoby, wobec której zachodzi podejrzenie, iż znajduje się w stanie nietrzeźwości, a z drugiej strony musi uszanować godność pracownika, przez co nie może zmusić go do badania alkomatem.. Stanowi on, że stan trzeźwości pracowników można sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:Przywołany przepis Kodeksu pracy jednak w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę.. Ponadto to pracodawca odpowiada przed kontrahentem za prawidłowe wykonanie zleconych prac - w branżach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, jak .Nielegalne badanie alkomatem pracowników..

... Zobacz: Pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika.

Jeżeli inicjatywa przeprowadzenia badania wychodzi od pracodawcy, wówczas pracownik ma prawo odmówić poddania się temu badaniu.Badanie pracowników alkomatem przez pracodawcę jest nielegalne RK OZZPT UODO 28 czerwca 2019 W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, także prewencyjnie - twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych.Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca - takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy teraz potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wystąpienie, jakie do tego resortu skierował Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorstw.Zasady sprawdzania trzeźwości od zawsze budziły wątpliwości, ale zostały one spotęgowane po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy (4 maja 2019 r.) i wydaniu komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 27 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczalności badania trzeźwości pracowników.badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. Od lat popularną metodą wśród pracodawców było niezapowiedziane weryfikowaniu stanu trzeźwości losowo wybranych pracowników..

Wyrywkowo bada się więc alkomatem stan trzeźwości pracownika przybywającego do pracy.

Pracodawca, który zmusi pracownika do wykonania badania narkotestem, może liczyć się z konsekwencjami w sądzie pracy.. Jak już zostało wspomniane, wykonanie badania alkomatem w celu stwierdzenia, czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, można dokonać wyłącznie za zgodą pracownika lub na jego żądanie.. Wielu pracodawców z nadzieją oczekuje na zmiany prawa w tym zakresie.Kontrola trzeźwości pracownika może być przeprowadzona wyłącznie na jego żądanie w sytuacji, gdy stawiany jest mu zarzut naruszenia obowiązku trzeźwości.. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Badanie pracownika na obecność narkotyków.. Kontrowersje budzi dopuszczalność przeprowadzenia kontroli samodzielnie przez pracodawcę, bez wzywania odpowiedniego organu.KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy Data dodania 2020-06-01 20:21:22 Badanie trzeźwości pracowników to temat wielu dyskusji, zarówno wśród pracodawców, jak i osób zatrudnionych.. Uważają, że dbałość o bezpieczeństwo pracy pozwala pracodawcom na weryfikację stanu trzeźwości pracownika i jego zdolności do pracy..

OFERTA SPECJALNA: Komplet VAT 2020.Badanie alkomatem bez zgody pracownika.

Bez względu na to, jaki jest nasz pogląd na sprawę, w tej sytuacji obowiązują nas przepisy prawa, które uległy zmianie po przyjęciu .Badanie trzeźwości za zgodą pracownika Sąd Najwyższy w ww.. Pracodawcy tłumaczyli się przy tym względami bezpieczeństwa zakładu pracy jak i samych pracowników.. W wielu zakładach pracy mają miejsce tak zwane kontrole na trzeźwość.. Takie uprawnienie pracodawcy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy.. Pracownik także ma obowiązek powstrzymywania się od pracy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się w zakładzie pracy .Natomiast pracownik może sam wystąpić o przeprowadzenie takiego badania, przy czym badanie takie wykonywane jest na koszt pracodawcy.. Dzięki temu możemy jasno ustalić zasady badania, co pozwoli nam uniknąć nadużyć zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.Zawartość alkoholu we krwi pracownika to dana szczególnej kategorii..

W polskim prawie został sporządzony zapis o przeprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników.

Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości) oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r .Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.. Zgodnie z tym przepisem stan trzeźwości pracowników można więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:23 października 202023 października 2020 Badanie trzeźwości pracowników - czy będą zmiany?. wyroku podkreślił, że poddanie pracownika (za jego zgodą ) badaniu testerem trzeźwości dostępnym u pracodawcy nie zwalnia obecnie pracodawcy od wezwania uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego w celu formalnego przeprowadzenia takiego badania.- Takie prewencyjne badanie trzeźwości ma dotyczyć konkretnego pracownika.. Problem wyrywkowej i samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców jest nadal aktualny.. Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób zatrudnionych w firmie.. Od 4 maja br. można ją przetwarzać za zgodą podwładnego, jeżeli przekazanie danych następuje z jego inicjatywy.Stan trzeźwości pracownika należy do danych dotyczących zdrowia, określonych w art. 9 ust.. Czy tak można?. Zakaz badania alkomatem pracowników - zagrożenia Nie jest więc dopuszczalne stosowanie procedury badania trzeźwości, o której mowa w art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, rutynowo w stosunku do wszystkich lub przypadkowo wybranych pracowników - zwraca uwagę dr Lubasz.Zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika, określa art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).. Eksperci są innego zdania.. Jednak w związku z wejściem w życie 4 maja 2019 r. zmian do Kodeksu pracy, zdaniem niektórych - może to poważnie utrudnić a nawet uniemożliwić .- badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie .Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić również na żądanie samego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.. Odmowa poddania się takiemu badaniu nie polepsza sytuacji pracownika, gdyż z reguły trzeźwy pracownik nie ma interesu w tym, aby odmówić użycia probierza trzeźwości.Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca - twierdzą Urząd Ochrony Danych Osobowych i resort pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt