Wzór wniosku do sądu o zmianie miejsca zamieszkania

Można taki wniosek złożyć, jeśli istnieje obawa, że małżonek wyprowadzi się z .CEIDG-1 - zmiana nazwy firmy.. 3 kpc).zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania i możliwością noclegu w następujących terminach: uregulowanie przykładowe: a) w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 20.00, b) w I i III weekend miesiąca od godz. 16.00 w piątek do godz. 17.00 w niedzielę, c) każdego roku:Jak prawnik może pomóc przy ustalaniu miejsca pobytu dziecka?. Karty podstawowe.. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa …


Czytaj więcej

Aegon gwarantowany program emerytalny plus

Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus, o oznaczeniu IPG-OWU-1112, określonych dalej jako OWU, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zawiera umowy ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus.Poniżej znajdziesz formularze, które zapewnią realizację Twoich dyspozycji jeśli jesteś członkiem Aegon OFE lub posiadasz nasz produkt emerytalny.witam zalozylem program emerytalny…


Czytaj więcej

Przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.Art.. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając .O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego…


Czytaj więcej

Czy rezygnacja członka zarządu wymaga uchwały

- takie pytanie pojawiło się w wyszukiwarce google i trafiło na mojego bloga.. OSNC 2016/9/97) rozstrzygnęła dotychczasowe istotne rozbieżności w orzecznictwie w kwestii adresata oświadczenia członka zarządu o rezygnacji z pełnionej funkcji.Rezygnacja członka zarządu.. Pytanie bowiem, czy jeśli członek zarządu złoży oświadczenie o swojej rezygnacji samemu sobie, to czy takie oświadczenie będzie skuteczne.. Do tej pory nieodosobnione były przypadki, w których osoba pełniąca funkcję jednoosobowe…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych kraków

z 2019r., poz. 1397 z późn.zm.). Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.. Dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach - inny dokument, w przypadku osób niepełnoletnich - odpis .Czy wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 1 k.p.a, art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a.. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17,00 zł.w przypadku osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej - zaświadczenie o …


Czytaj więcej

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Określa cztery fazy obejmowania kolejnych grup podmiotów zatrudniających obowiązkiem jej stosowania.Firmy, które 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, będą podlegały od 1 stycznia 2020 r. przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK).. Pracownicze Plany .Obowiązek utworzenia nowego funduszu pracowniczego, nałożony na pracodawców przez ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wywołał n…


Czytaj więcej

Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu

Powodem kontaktu mogą być np. problemy ze spłatą rat, nagła choroba lub utrata pracy.Jeśli z powodu epidemii koronawirusa lub z innych przyczyn masz trudności ze spłatą swojego kredytu, złóż wniosek o zmianę warunków umowy (restrukturyzację).. Wniosek o restrukturyzację powinien także zawierać potwierdzenie naszych .Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".. Warto wiedzieć, że jest ona przeprowad…


Czytaj więcej

Wniosek o wykreślenie hipoteki współwłaściciel

Do wniosku muszą zostać dołączone stosowne załączniki (dokumenty, opłata).Wykreślenie hipoteki: opłata.. Co warto zaznaczyć, aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, składamy wniosek zatytułowany „Wniosek o wpis w księdze wieczystej", ponieważ ma on zastosowanie zarówno dla wpisu, jak i .Wniosek do Sądu o wykreślenie hipoteki może złożyć jedynie właściciel prawa (praw) do nieruchomości, a w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, na wniosku muszą podpisać się wszyscy współwłaściciele…


Czytaj więcej

Udokumentowanie dochodów do zfśs

1 ustawy o zfśs).. Eksperci mają wątpliwości co do przyjętej przez urząd interpretacji przepisów.Podstawa prawna.. Mam pytanie czy jako główna księgowa mam prawo weryfikować (w oparciu o posiadane PIT-y 11) dochód pracownika wpisywany w dobrowolnym oświadczeniu o dochodach w celach socjalnych.. Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość, są więc uzależnione od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych.. Zmiana terminu złożenia CIT-8 Do 3…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wzór

Jako jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przyjmuje się .Dostarczamy rozwiązania w 100% dopasowane do specyfiki sektora publicznego.. Jeżeli rzecznik dyscypliny otrzymał informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów innych niż wymienione w art. 93 obowiązek zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ust.. pub.,Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,Dz.U.2019.0…


Czytaj więcej