Wycofanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na …


Czytaj więcej

Oświadczenie o przyjęciu spadku z testamentu

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza m.in: odpis aktu zgonu spadkodawcy,Jednakże, aby móc skorzystać z tej drogi, u notariusza muszą pojawić się wszyscy spadkobiercy i zgodnie wyrazić oświadczenia woli o przyjęciu swojej części udziału w spadku.. Powyższa zasada jednakże nie zawsze może mieć zastosowanie.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.. Oświadczenie to skła…


Czytaj więcej

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty wrocław

Po wpłacie mieszkańcy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności.Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.).Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właści…


Czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek o staż przykład

Świadczenie może być przydzielone na wniosek lub z urzędu.Podanie o staż to dokument, który należy dołączyć do swojego CV, aby móc odbyć staż u wybranego pracodawcy.. Prezentujemy wzór wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego.. Przykład oświadczenia o stanie majątkowym 461 kB.. Aby staż został uznany za praktyki, na uczelni składasz wniosek o zaliczenie stażu na poczet obowiązkowych praktyk studenckich (jeśli jeszcze nie zaliczyłeś ich u innego pracodawcy).Przykłady wypełnionych wnioskó…


Czytaj więcej

Gdzie dać ogłoszenie o wynajmie mieszkania

Przy redagowaniu ogłoszenia dobrze jest wziąć pod uwagę także to, komu chcielibyśmy wynająć mieszkanie.. Zależało mi bardzo na czasie.Samotne mama z 2letnia córką pilnie poszukuje od grudnia 2020 2-pokojowego mieszkania do wynajęcia do 1200 zł za wszystko, bez kaucji.. * * nie dotyczy osób, które rozwiązały umowę z Operatorem .Jak napisać ogłoszenie o wynajmie mieszkania godne uwagi.. Ponad 20 miast.. Kiedyś często się pytałam osób, które dzwoniły w sprawie wynajmu mieszkania, skąd wiedzą o mo…


Czytaj więcej

Pozew do sądu pracy o wypłatę nagrody jubileuszowej

W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie wOd dnia rozwiązania stosunku pracy powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty należnej odprawy pieniężnej.. Jak wynika z pytania, państwowa jednostka budżetowa dla ułatwienia dokonywała wypłat na podstawie sporządzonej jednej listy płac, na której ujęto zarówno wynagrodzenia .Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy i jest wypłacana z dniem, w którym nabywa on do n…


Czytaj więcej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.Kasacja w postępowaniu cywilnym.. 1997, Nr 9.Istotnym elementem skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, odróżniającym ją znacząco od kasacji w sprawach karnych, jest konieczność zamieszczenia w skardze wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania.. We wniosku tym należy podać, z jakiej przyczyny Sąd Najwyższy powinien przyjąć skargę do roz…


Czytaj więcej

Wniosek pracownika o pracę zdalną

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy.. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępnej tutaj.. Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.Do regulaminu pracy w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, nie stosuje się art. 9 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 oraz 1495).. W specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV…


Czytaj więcej

Oficjalne zaproszenie na spotkanie

(Tytuły naukowe nie są w wypadku tego stanowiska bezwzględnie wymagane, ale ich użycie adresata na pewno ucieszy).. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Zaproszenie Mam zaszczyt zaprosić Pana Bilbo Bagginsa dnia 20 października 2020 r., o godzinie 14 na Stadion Olimpijski we Wrocławiu przy ul. Olimpijskiej 8 na „Spotkanie z bohaterami fantastycznymi".. Określ również cel zaproszenia, główne punkty programu ( highlights ) lub inne informacje, które zachęcą osobę do udziału w wydarzeniu.Zaproszenia …


Czytaj więcej

Dokumentacja osobowa i płacowa - archiwum

Archiwum to obejmuje obszar całej Polski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od: pracodawców, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono,Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej: dane kontaktowe.. Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, pl. Wolności 1, tel.. Szyby Rycerskie 22: Zakład Archiwalny Składnica SP.. dokumentacji osobowo-płacowej na adres: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.. : - dokumentacja osobowa z lat 1982-2008 - dokumentacja płacowa z l…


Czytaj więcej